Título: Miyako Meisho Zue Vol. 3 de 6

Escritor: Ritö Akizato

Artista: Sunchösai Takehara Nobushige 

Fecha: 1787

 Miniaturas