Título: Shui Miyako Meisho Zue Vol. 3

Escritor: Ritö Akizato

Artista: Sunchösai Takehara Nobushige 

Fecha: 1788

 Miniaturas