Título: Settsu Meisho Zue Vol. 2

Editor: Rito Asikato

Artista: Shunsensai Takehara

Fecha: 1798

 Miniaturas