Título: Ehon Kanso Gundan

Artista: Katsushika Hokusai

Fecha: 1845

Miniaturas